Satoarvio

Nostojen lähestyessä on aika tehdä arvio sadon kehityksestä ja so­vel­tu­vuu­desta käyttötarkoitukseensa. Koenostossa selvitetään mukulaluku se­kä saa­daan arvio tulevasta satotasosta ja sadon kokojakaumasta. Lisäksi tu­le­vat ilmi mah­dol­liset laatuun vaikuttavat yllätykset kuten perunarupi. Koenoston avulla voidaan myös haarukoida tulevaa nostoajankohtaa ja tärkke­lys­tuo­tan­nossa sitä, onko väli­va­rastoon aiotun lohkon sato tähän tarkoitukseen so­vel­tuvaa.

Satoarviota varten tehtävässä koenostossa nostetaan perunat esim. kahdelta rivimetriltä 2–3 koh­das­ta hehtaaria kohden, loh­kon keskimääräistä kasvustoa kuvaavista paikoista. Nos­tet­tu sato punnitaan ja lasketaan hehtaarisadoksi käyttäen rivivälin mu­kais­ta muuntokerrointa.

Mitattuun satoon lisätään vielä arvioitu lisäkasvu. Kukinnan loppuvaiheessa sadon li­säkasvu on noin 800 kg/ha päivässä. Tämän jälkeen lisäkasvu jatkuu noin puo­len­toista viikon ajan tasolla 500 kg/ha päivässä ja vielä viikosta va­jaa­seen kol­meen viikkoon noin 300 kg/ha tasolla.

Perunan tautitilanne vaikuttaa sadon varastoitavuuteen. Mikäli kasvustossa on ty­vi­mätää, on tarkasteltava, olisiko perkuu mahdollista. Jos kasveista enim­millään 1/100 on tyvimätäisiä, kasvusto kannattaa vielä perata. Jos tautisia on yli 1/50, per­kaus muo­dostuu niin työlääksi, että perunan varastoinnin si­jaan kan­nat­taa har­kita muita käyttötarkoituksia. Tällaista peru­naa ei myös­kään kannata panna tärkkelysperunan välivarastoon, vaan sato toimitetaan nostosta suoraan tehtaalle.

Hehtaarisadon laskeminen koenoston perusteella

Koenoston 2 metrin matkalta mitattu satomäärä muunnetaan hehtaarisadoksi muuntokertoimen avulla.

Koenoston sato (kg) x muuntokerroin = sato (kg/ha)

Muuntokertoimet:

Riviväli (cm)  -> Muuntokerroin

70                        7143

75                        6667

80                        6250

85                        5882

90                        5556

Esimerkiksi 2 metrin matkalta mitattu sato on 4 kg ja riviväli 80 cm:
Hehtaarisato = 4 kg x 6250 = 25 000 kg